Open brief aan de klanten van TNT Post

Onderstaande brief werd geschreven door een groep TNT’ers die anoniem wenst te blijven. Het Algemeen Dagblad wijdt er vandaag een artikel aan. Hieronder treft u de gehele brief aan.

Aan de klanten van TNT Post

Uw TNT postbode betreurt het ten zeerste, dat de directie van TNT het tot op heden heeft nagelaten om u haar excuses aan te bieden voor de slechte bezorging die het rechtstreekse gevolg is van de door haar doorgevoerde reorganisaties.

Ondanks onze tomeloze inzet en het maken van overuren lukt het ons niet meer om uw post 6 dagen per week binnen 24 uur te bezorgen. Hele postwijken blijven regelmatig, door zware onderbezetting staan, soms zelfs dagen lang!
Dit betekent voor u dat bezorging van uw briefpost, uw rouwkaarten, aangetekende stukken, bankzaken, reisdocumenten en overige (zakelijke) post vertraagd wordt.
In het artikel van 17 september in het AD stelt een TNT Topman, dat de berichten over slechte bezorging onterecht zijn. Letterlijk wordt zelfs gesteld "dat het niet vaker gebeurt dan anders”.
Uw TNT postbode bestrijdt dit zeer en vraagt zich af of de TNT-top zich bewust is van wat er zich daadwerkelijk op de werkvloer afspeelt.

Ondanks het structurele personeelstekort blijft TNT volharden in het ontslaan van tussen 4.500 en 11.000 medewerkers in vaste dienst.
TNT beargumenteert dit met het teruglopen van de post met circa 30 procent.
Naar onze mening is dit percentage schromelijk overdreven. Bovendien wordt een belangrijk deel van deze post afgegeven aan de dochteronderneming van TNT, Netwerk VSP.

Klaarblijkelijk is het tevreden stellen van de aandeelhouders belangrijker dan uw belang en het sociaal maatschappelijk belang.
Dit betekent, dat uw vertrouwde postbode verdwijnt en ingeruild wordt voor andere medewerkers die de kwaliteit van uw post niet kunnen waarborgen en garanderen zoals u dat van ons gewend was.

TNT Post kiest ervoor om te bezuinigen op haar gekwalificeerde postbodes die ooit een eed en belofte hebben afgelegd en bovendien een briefgeheim hebben.

TNT heeft in de media de intentie uitgesproken om te streven naar zoveel mogelijk baanbehoud. TNT gaf zelfs aan mogelijkheden te zien. Terwijl de besprekingen hierover met de bonden pas op 7 oktober zullen worden voortgezet is de eerste ontslaggolf per 1 oktober a.s. op de sorteercentra toch doorgevoerd.

Samengevat zijn wij van mening dat de prijs die wij met zijn allen betalen te hoog is.
Het water staat ons tot aan de lippen en het asociale beleid van TNT is een aanslag op de gezondheid van velen van ons.
Wij, postbodes van Nederland, hebben uw steun hard nodig om deze waanzin te stoppen.
Geef ons massaal uw steun en schrijf, bel, mail naar kranten, politieke partijen, tv- en radioprogramma's en zeg dat u het er niet mee eens bent.

Dit MOET stoppen! Namens de postbodes van TNT danken wij u alvast hartelijk voor uw steun.